Hogeschool breed kader #UCLL duurzaam en rechtvaardig

In april-mei 2021 keurde het directieteam en het bestuursorgaan van UCLL volgende  hogeschool breed goed
(zie bijlage voor onderbouwende tekst): 

UCLL draagt bij tot een duurzame en rechtvaardige samenleving.
Moving Minds kiezen voor een duurzaamheidsstrategie met de meeste impact.

UCLL zet daarom in op het ontwikkelen van sleutelcompetenties voor duurzame ontwikkeling.
UCLL leidt studenten op die inzicht hebben in de duurzaamheidsvraagstukken van het heden en de toekomst en die weten wat duurzame ontwikkeling inhoudt.  Ze kunnen de principes ervan  toepassen in hun later werk en leven.   
UCLL alumni zijn ‘sustainability changemakers’.
Het mondiale kader van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van Verenigde Naties (SDG’s) is daarbij het kompas.

UCLL R&E ondersteunt deze ambitie met haar praktijkgericht onderzoek en dienstverlening.

UCLL gaat als organisatie duurzaam om met energie, grondstoffen, mobiliteit, milieu en mensen. 
Zo vormt ze een inspirerend voorbeeld voor studenten, personeel, stakeholders en partners.

UCLL biedt ruimte aan haar studenten, personeel en partners voor ondernemen en experimenteren op het domein van duurzaamheid.  
UCLL ondersteunt al haar teams, medewerkers en studenten, om zich elke dag in te zetten voor educatie voor duurzame ontwikkeling geïnspireerd door de SDG’s.

 

Dit hogeschool breed kader past op volgende wijze in de missie, visie en strategische doelen van UCLL: 

in de missie van UCLL lezen we

'We vormen inspirerende professionals, ondernemende alumni, breeddenkende wereldburgers en sterke persoonlijkheden die hun leven lang bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige  samenleving'

het 9de visiedomein van UCLL duidt dit als volgt: 

'Moving Minds bouwen mee aan een duurzame en rechtvaardige samenleving - de hogeschool in de samenleving:

Onze hogeschool staat ten dienste van een open, pluralistische en interculturele samenleving en gaat vandaaruit de voortdurende dialoog en interactie met de samenleving aan.  We omarmen de diversiteit aan levenskeuzes, inzichten en culturen.  We willen iedereen de (leer)kansen bieden om zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen en een zinvol leven te leiden.  Daarom zet de hogeschool in op diversiteit: ieder individu is welkom en wordt gerespecteerd.  Kortom we voeren een inclusief beleid.
UCLL werkt actief mee aan het behalen van de 17 Sustainalbe Development Goals van de United Nations (SDG's).  We leveren Moving Minds af die gaan voor een rechtvaardige én duurzame samenleving.

De hogeschool woorziet daarom ruimte voor ondernemen en experimenteren.  Risico's nemen en slagen of falen wapenen studenten en personeel in de complexe, snel evoluerende wereld.
De hogeschool toont actief engagement zowel in de eigen regio als daarbuiten.  het opnemen van maatschappelijk engagement is op alle niveaus een evidentie. 

in de onderwijsvisie van UCLL, het Moving Minds DNA wordt als volgt verwezen naar duurzaamheid binnen het MMDNA profiel:

Een professionele bachelor is gericht op 'glokale' betrokkenheid en engagement vanuit 'open mindedness' en cultuursensitiviteit.  Hij profileert zich als een internationaal en intercultureel gerichte wereldburger die, vanuit een weloverwogen levensvisie, in dialoog met anderen, actief meewerkt aan een duurzame en rechtvaardige samenleving, zowel lokaal, regionaal als globaal.

in het strategisch plan formuleerde het hogeschoolbestuur volgende doelen mbt duurzaamheid in strategische prioriteit 'Werelburgers engageren': 

Ambitie:

Onze hogeschool is gekend voor het actief wereldburgerschap van haar studenten, personeel en alumni.  Zij maken deel uit van de mondiale samenleving en leveren een actieve bijdrage aan een duurzame en rechtvaardige wereld.  We werken zowel intensief samen met buitenlandse instellingen uit de sterke Europese regio's als daarbuiten.  Ook op het internationale vlak nemen we ons maatschappelijk engagement op.  UCLL sluit aan bij het wereldwijde kader van de United Nations en werkt actief mee aan het behalen van de 17 Sustainable Development Goals .

Waarom? 

Kunnen denken en werken in een mondiale context is belangrijk voor het behoud en de ontwikkeling van onze welvaart en welzijn.  Samen leren leven binnen de limieten van onze planeet is aan de orde. 
Vlaanderen wordt steeds diverser en het is belangrijk dat de sociale cohesie voldoende sterk blijft.  Onze alumni, studenten en medewerkers moeten daarom in staat zijn deel uit te maken van een wereld met superdiversiteit, een veelheid van levenskeuzes, inzichten en culturen.  De hogeschool ziet internationalisering als een onmisbare, integrale bouwsteen voor kwaliteitsvol onderwijs en onderzoek.

Wat?

                Tegen 2024 willen we dit gerealiseerd hebben: 

                 UCLL implementeert een duurzaamheidsstrategie met impact vertrekkend van het SDG-kader van de United Nations

  •   UCLL heeft een gedragen hogeschool breed kader voor haar missie ' bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige samenleving'.
  • Opleidingen, expertisecentra en diensten vertalen de duurzaamheidsstrategie naar zichtbare implementatie in de eigen context.  

 

 

 

 

 

Bijlage